Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu sklepu internetowego monasoya.pl oraz Polityką Prywatności i jest każdorazowo związany postanowieniami obu wyżej wymienionych dokumentów podczas korzystania ze sklepu monasoya.pl i dokonywania zakupów.

Regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie monasoya.pl znajdującym się na stronie internetowej monasoya.pl. Treść sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Regulamin sklepu internetowego monasoya.pl jest równocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeni usług drogą elektroniczną.

1.
[DEFINICJE]

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego monasoya.pl;
Sklep internetowy monasoya.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.monasoya.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia (w dalszej części jako Sklep lub monasoya.pl);
Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy monasoya.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2.
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Niniejszy regulamin określa, w szczególności zasady:
a. korzystania ze sklepu,
b. składania zamówień na produkty dostępne w sklepie,
c. dostarczania zamówionych produktów Klientowi,
d. uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów,
e. uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy,
f. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Właścicielem sklepu monasoya.pl jest Piotr Szkoda, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Szkoda zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki z siedzibą w Poznaniu przy os. Batpregp 13/18, NIP: 6692432189, REGON:302841326, e-mail: sklep@monasoya.pl.
Korzystanie ze sklepu jest możliwe pod warunkiem dostępności do komputera oraz do sieci Internet oraz pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, w tym dotyczących aktualnej wersji przeglądarki internetowej: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 9 i wyżej. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.
Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu zgodnie jego przeznaczeniem.

3.
[REJESTRACJA]

Rejestracja w sklepie jest dobrowolna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji pod warunkiem zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz po jego akceptacji
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, rozwiązania, zmiany i prawidłowej realizacji usług świadczonych za pomocą sklepu (w tym do płatności poprzez system Przelewy24 (PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.), czy wysyłki zamówień) oraz do celów marketingowych monasoya.pl. Administratorem danych osobowych jest Piotr Szkoda, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Szkoda z siedzibą w Poznaniu przy os. Batorego 13/18. Przetwarzanie danych osobowych klientów monasoya.pl następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe klientów będą przetwarzane w celu nawiązania, ustalenia treści, rozwiązania, zmiany i prawidłowej realizacji usług świadczonych za pomocą sklepu oraz w celach marketingowych monasoya.pl. Klientom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia.

4.
[PRODUKTY I INFORMACJE O PRODUKTACH I CENACH]

 1. Ceny na stronie internetowej sklepu monasoya.pl zamieszczone przy danym towarze:
  a. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.
  b. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy;
  c. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 2. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na stronie internetowej sklepu monasoya.pl w momencie składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a. za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl (udostępnianego przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068), dalej „przelewy24.pl” przelewem albo kartą kredytową/debetową ( w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez monasoya.pl potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez monasoya.pl informacji z serisu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta.
b. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez monasoya.pl potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy monasoya.pl);

 1. Ewentualne akceptowalne sposoby płatności są prezentowane w ramach Sklepu (w ramach formularza Zamówienia oraz w ramach Sklepu).
 2. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem żadnych kosztów.

5.
[REALIZACJA ZAMÓWIENIA, WARUNKI ZAMÓWIENIA]

Zamówienia drogą elektroniczną w sklepie można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów poprzez dodanie ich do koszyka. Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, przez co klient potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Potwierdzenie zamówienia zawierać będzie w szczególności opis wybranych towarów, ich ilość, cenę oraz łączne koszty.
W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
Realizacja zamówień na produkty dostępne w sklepie odbywa się w terminie do 14 Zamówienie złożone w dni robocze po godz.18.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godziny 9.00 następnego dnia roboczego.
Po złożeniu zamówienia w sklepie, na podany przez klienta adres e-mail, wysyłana zostaje wiadomość zwrotna z informacją o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

6.
[FORMY PŁATNOŚCI]

Formą płatności w sklepie jest płatność kartą kredytową (należność pobierana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.), przelewem bankowym (należność pobierana za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.) lub bezpośrednim przelewem na numer konta: 93 1090 1476 0000 0001 3333 5788.
W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (kartą kredytową, przelewem bankowym lub wpłatą na konto), realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności. Klient zobowiązany jest uiścić taką płatność w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.
W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania klienta.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24 (PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.).

7.
[SPOSÓB DOSTAWY]

Wysyłki zamówionych produktów w sklepie realizowane są za pośrednictwem Inpost Paczkomaty24 lub firmy kurierskiej.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
Dostawa produktów odbywa się w miejsce wskazane przez klienta w formularzu zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu.
Terminy dostaw są następujące:
w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem Przelewy24 (PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.), zamówienie jest realizowane w sklepie w ciągu 14 dni roboczych (czas realizacji) i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Następnie przekazywane jest przewoźnikowi do doręczenia. Poczta Polska deklaruje termin doręczenia przesyłki do 48 godzin roboczych (czas dostawy), a kurier do 24 godzin roboczych (czas dostawy).
w przypadku wyboru opcji płatności przelewem czas realizacji zamówienia w sklepie wynosi 14 dni roboczych i jest liczony od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym sklepu. Następnie przekazywane jest przewoźnikowi do doręczenia. Poczta Polska deklaruje termin doręczenia przesyłki do 48 godzin roboczych (czas dostawy), a kurier do 24 godzin roboczych (czas dostawy).
Odbierając przesyłkę Klient jest zobowiązany do jej odpakowania w obecności kuriera, w celu sprawdzenia kondycji zawartości przesyłki. W przypadki uszkodzeń przesyłki należy spisać w obecności kuriera protokół szkody i odmówić przyjęcia produktu. Podpisany przez kuriera protokół należy wysłać do siedziby sklepu.

8.
[REKLAMACJE]

monasoya.pl jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach określonych w kodeksie cywilnym – rękojmi za wady sprzedanych towarów.
Reklamacje, należy kierować na adres mailowy: sklep@monasoya.pl.
Reklamowany produkt powinien posiadać oświadczenie reklamacyjne klienta zawierające opisaną przyczynę reklamacji, datę i okoliczności powstałej niezgodności. W oświadczeniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres, numer zamówienia oraz żądanie klienta (usunięcie wady, naprawa, wymiana na nowy produkt). Reklamowany produkt powinien być czysty i bezpieczny (higieniczny).
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.

9.
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować monasoya.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@monasoya.pl).
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz można pobrać TUTAJ
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy monasoya.pl zwraca wszystkie otrzymane od klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności monasoya.pl dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Klient jest zobowiązany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy, odesłać lub przekazać zakupione produkty na adres Piotr Szkoda, os. Stefana Batorego 13/18, 61-687 Poznań. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Bezpośredni koszt zwrotu towarów w wyniku odstąpienia od umowy ponosi klient.
Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

10.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Prezentowany katalog produktów na stronie sklepu ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.)
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Wszelkiego rodzaju rabaty i promocje znajdujące się na sklepie nie mogą być łączone.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ilości towarów znajdujących się w ofercie sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych promocji oraz wyprzedaży a także do wycofywania różnych produktów ze sprzedaży w ciągu dnia.
Wszystkie zdjęcia produktów a także informacje tekstowe znajdujące się w sklepie są objęte prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie, używania do celów handlowych a także używanie do prezentacji na innych witrynach internetowych jest zabronione bez pisemnej zgody.